Publications

2014
Anna Bykova, Fundamentalii modernizma: natsionalnoe podsoznatelnoe, Around art - Zhurnal o sovremennom iskusstve, 25.06.2014, Moscow

Reference: aroundart.ru

   0 / 0